DIAMONDS

Kohl... the original source for all your diamonds.

Round Brilliant

Carat Weight

Color

Clarity

Certification

.91                                  G                                  SI1                                 GIA

1.00                                  G                                   SI1                                GIA

1.00                                  E                                    SI2                                GIA

1.20                                  E                                    SI2                                GIA

1.41                                  I                                     SI2                                GIA

1.51                                  I                                     VS2                              GIA

1.59                                  H                                   SI1                               GIA

1.63                                  I                                    VS1                               GIA

1.63                                  E                                    SI1                               GIA

1.70                                  H                                   SI1                               GIA

1.82                                  H                                   VS2                              GIA

2.00                                  H                                   SI2                               GIA

Weight

Color

Clarity

Certification

Oval

1.70                                  E                                  SI2                               GIA

Princess Cut

Certification

Clarity

Color

Weight

1.01                                  F                                   SI1                                 GIA

1.21                                  E                                   SI1                                 GIA

1.22                                  I                                   VS2                                 GIA

1.50                                  G                                 VS2                                 GIA

1.50                                  J                                   VS2                                 GIA

1.70                                 G                                 VS2                                  GIA

2.01                                  E                                  SI1                                  GIA

Cushion

Certification

Clarity

Color

Weight       

1.20                                  G                                  VS1                               GIA

1.33                                  E                                   SI2                                 GIA

1.51                                  G                                  SI1                                 GIA

1.52                                  I                                   SI1                                  GIA

1.70                                 F                                   VS2                                 GIA

2.01                                 F                                   VS2                                 GIA

2.01                                 F                                   SI2                                  GIA

2.02                                 I                                    SI2                                  GIA